Hola Expositor/a

Aquest és l’espai per a Artesans

Normes de participació de la mostra d’artesania

Contractació

La participació a la Fira es condiciona a la prèvia formalització de la sol·licitud d’inscripció, on s’especificaran totes les dades de l’empresa expositora. La presentació de la sol • licitud d’inscripció implica l’acceptació de les normes del reglament de participació en l’activitat firal de la Fira d’Igualada.

Cancel·lació de reserva

S’acceptarà la cancel·lació de reserva i anul·lació del contracte per part de l’expositor, comunicant-ho per escrit al correu electrònic info@firaigualada.org

Devolució i reemborsament

Fins a 30 dies abans de l’esdeveniment, l’expositor tindrà dret al 100% de devolució de l’import de la reserva, posteriorment la tornada serà del 50% de l’import i serà retornat mitjançant transferència bancària.

Enviaments

No procedeix, en ser una prestació de serveis.

Adjudicació d’espais

La ubicació dels estands dins el recinte firal és competència de Fira d’Igualada, sota els criteris de: necessitats específiques, sol·licitud de metres quadrats demanats i cronologia en la recepció de sol·licituds. S’acceptaran els suggeriments dels expositors, com a pacte, però sense caràcter vinculant obligat.

Muntatge i desmuntatge

Muntatge: Es farà des de dos dies abans de l’obertura de la Fira, en els horaris de 8 a 14 h i de 15 a 20 h.
Desmuntatge: començarà el dia següent a la cloenda de la Fira, fins a dos dies després, amb les mateixes condicions que en el muntatge.

En els estands de construcció lliure, no es podrà començar cap obra o instal·lació sense l’autorització prèvia de l’organització. Per les especials característiques dels estands standars (plafons de separació i sostres), no es permetrà fer forats en els elements que els componen ni cap tipus de manipulació que els alteri, circumstància que s’haurà de tenir en compte pels expositors al dissenyar els treballs de decoració complementària, aquests hauran de fer-se en tot cas, de forma que s’aguantin per si mateixos amb independència absoluta de l’estructura pròpia de l’estand. No està permès fer forats a cap dels elements que configuren l’estructura del recinte firal.

L’Organització podrà concretar fins i tot un dipòsit en metàl·lic i en la quantia que creguin oportuna per respondre als danys que eventualment poguessin causar a les instal·lacions fixes. Acabada la Fira, l’expositor ha de deixar l’espai completament buit i net, retirant tots els elements utilitzats en la construcció i decoració de l’estand.

Assegurances

Fira d’Igualada, té contractada una pòlissa de responsabilitat civil de danys a tercers amb un capital de 600.000 € per donar cobertura a qualsevol negligència i dany que sigui responsable la nostra entitat. No queda coberta la responsabilitat civil dels expositors per les seves accions, ni la cobertura de robatori dels objectes i mobiliari dels estands. Fira d’Igualada recomana la contractació d’aquestes cobertures per part dels expositors per tal d’evitar situacions no desitjades.

Acreditacions i invitacions

Tota persona amb dret a entrades i sortides del recinte firal, al servei de l’expositor, ha d’anar degudament acreditat. En cas contrari se li prohibirà l’accés. Les acreditacions es faran a petició de l’expositor, a l’oficina de Fira d’Igualada, qui en determinarà la quantitat. Les invitacions de caràcter gratuït s’entregaran a l’expositor que les demani, a criteri de l’organització, segons cada fira i proporcionalment als metres quadrats contractats. Si l’expositor necessita més invitacions de les assignades, l’organització en facilitarà més amb una quantitat màxima i a un preu establert en funció de la Fira.